Política de Protecció de Dades Personals

Abast de la política de protecció de dades personals

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal engloba qualsevol tractament de dades que pugui produir-se al navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines web o les xarxes socials en les que puguem tenir presència (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). A la fi d'aquest document s'especifica informació especial en el cas de l'ús de les xarxes socials. També s'aplicarà a qualsevol procediment intern de l'empresa que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema.

En qualsevol d'aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc., i per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal. Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.

Qui és el responsable del Tractament de les seves dades personals?

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell de 27 d'abril de 2016, informem que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per UETUS CENTRE VETERINARI SL, amb domicili social C. Santa Maria 24, 17455 Caldes de Malavella CIF B-17.954.850, Correu electrònic web@uetusveterinaris.com.

Qui és el Delegat de Protecció de Dades Personals?

El Delegat de Protecció de Dades Personals és la persona encarregada de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals a UETUS CENTRE VETERINARI S.L. i s'encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades. Podrà contactar amb el delegat de Protecció de Dades Personals al correu electrònic de l’empresa.

Quines Dades Personals es recullen i finalitat de les mateixes?

Detallem, les dades personals que gestiona, així com les seves finalitats.

Apartat de Contacte

Apartat de Subscriu-te

Apartat d'Amics i pacients

Apartat de Recordatoris

Apartat de Demanar hora

El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.

UETUS CENTRE VETERINARI S.L. utilitza eines per analitzar perfils, comportaments o preferències de les persones usuàries i posteriorment realitzar campanyes dirigides en funció d'aquestes dades.

Per quina raó utilitzem les seves dades personals?

A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

Els recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: web@uetusveterinaris.com

Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina web o a les xarxes socials

Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, persones usuàries o menors al web o xarxes socials, a l'igual que per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s'atorga pels pares o tutors legals.

El tractament d'aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s'ha prestat el consentiment.

Dades no pertinents

UETUS CENTRE VETERINARI S.L. adverteix a la persona usuària que, llevat l'existència d'una representació legalment constituïda, cap persona usuària pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que la persona usuària en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables.

Quant de temps conservarem les seves dades?

UETUS CENTRE VETERINARI S.L. guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per a la qual van ser recopilades. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detalla en el document pertinent.

A qui comunicarem les seves dades?

UETUS CENTRE VETERINARI S.L. només cedirà les seves dades en aquells serveis en què s'indica i en els casos previstos per una llei.

No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per la persona usuària seran objecte de comunicació i compartits amb la resta de les persones usuàries que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.

Mesures de seguretat

UETUS CENTRE VETERINARI S.L. assegura l'absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s'han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

La persona usuària es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d'usuari/a i contrasenya, així mateix es compromet a dur a disposició de l'empresa qualsevol, robatori, pèrdua o risc d'accés de tercers al seu usuari/a.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

Si considera que no hem tractat les seves dades personals d'acord amb la normativa pot contactar-nos a l'adreça web@uetusveterinaris.com.

No obstant, podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Per exercitar els seus drets, acompanyi la seva sol·licitud d’una còpia del seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat.

L'exercici dels seus drets és gratuït.

Xarxes Socials

El funcionament de les xarxes socials no està sota el control d'UETUS CENTRE VETERINARI S.L., i per tant la informació que publica serà compartida per totes les persones usuàries que les consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres persones usuàries, i per tant, a continuació, es detallen unes premisses que ha de teir en compte.

L'objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió dels productes que desenvolupa UETUS CENTRE VETERINARI S.L.

En principi, s'aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document, pel que fa a la recollida, tractament i cessió de dades.

La persona usuària s'ha de comprometre a:

UETUS CENTRE VETERINARI S.L. no s'identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social.

UETUS CENTRE VETERINARI S.L. es reserva el dret d'eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d'aquests missatges.

Recomanacions a les persones usuàries:

Les xarxes socials gestionades per UETUS CENTRE VETERINARI S.L. són: Facebook, Twitter i Instagram.